Vision

Meníme poľnohospodárstvo. Teraz. Snažíme sa inovovať spôsoby výroby
a používania biohnojív v poľnohospodárskom odvetví.

Na ochranu nášho pôdneho systému je potrebná naliehavá a zásadná zmena v poľnohospodárstve. Dlhodobé nadmerné používanie syntetických hnojív, poháňané sústavnou snahou o zvyšovanie výnosov, znečisťuje pôdu, vodné toky a ovzdušie toxickými zlúčeninami a skleníkovými plynmi. Taktiež to znásobuje účinky sucha a iné riziká súvisiace s vplyvmi počasia. Pôda stráca svoju prirodzenú schopnosť zotaviť sa a prenášať živiny do rastlín. Životné prostredie trpí.


Aby sme zvrátili tieto škodlivé dopady, musíme výrazne znížiť používanie syntetických hnojív v poľnohospodárstve. Ale je nevyhnutné, aby sa to udialo globálne a okamžite.


Veríme vo vlastné zdroje prírody a obrovský potenciál zdravých pôdnych mikrobiómov. Mikrobiálne biohnojivá môžu pomerne rýchlo nahradiť veľkú časť syntetických hnojív. Naša inovatívna technológia, dátami podložený a individuálne adaptovateľný prístup umožňuje pestovateľom tento potenciál maximalizovať na globálnej úrovni. Naše riešenia umožňujú postupný prechod od syntetických hnojív na biohnojivá pri udržaní výnosov a pestovaní plodín bohatších na živiny. To všetko lacnejším, energeticky efektívnejším a udržateľnejším spôsobom.

Zoznámte sa
s našim inovatívnym
prístupom a riešeniami tu.

Chceli by ste sa pridať
alebo podporiť tieto zmeny v poľnohospodárstve?
Ozvite sa nám tu.

pilot2021

Intenzívne pracujeme na našich inovatívnych riešeniach v oblasti výroby a aplikácie biohnojív s cieľom urýchliť nevyhnutné zmeny v poľnohospodárstve.

V roku 2021 realizujeme niekoľko pilotných projektov, v ktorých majú vybraní pestovatelia príležitosť vyskúšať si všetky ekonomické a environmentálne výhody lokálne vyrobených a aplikovaných mikrobiálnych biohnojív. Tie sú prispôsobené konkrétnym potrebám ich polí, plodín a klimatických podmienok.Odborné
pôdne rozbory
Správa o výhodách
nasadenia biohnojív
Dodanie & aplikácia
mikrobiálnych biohnojív na mieru

Okrem prvého priameho prístupu k našej jedinečnej a inovatívnej technológii získajú účastníci 2021 Pilotného programu ZADARMO:

 • odborné pôdne rozbory ich vybraných pilotných polí – jedinečný komplex fyzikálnych, chemických a mikrobiologických analýz a hodnotení
 • správa o výhodách nasadenia biohnojív – odborné posúdenie okamžitých a viacsezónnych účinkov nasadenia našich riešení a biohnojív (vrátane finančného modelu s vyčíslením úspor)
 • dodanie & aplikácia mikrobiálnych biohnojív, ktoré sú špeciálne prispôsobené pre vybrané pilotné polia – na základe vzoriek a pôdnych analýz


Veľmi si vážime veľký záujem o náš PILOTNÝ PROGRAM 2021
a tešíme sa na spoluprácu s inovatívnymi pestovateľmi počas celej sezóny 2021.

V prípade otázok ohľadom Pilotného Programu 2021 nás neváhajte kontaktovať na
[2021pilot@nitroterra.com]Úspešný pilot 2020 na farme PPD Rybany

Our people

Počas posledných 18tich mesiacov sme nepretržite pracovali na tom, aby sme spojili skupinu kvalifikovaných ľudí so zručnosťami, kompetenciami a odhodlaním posunúť Nitroterru do ďalšej fázy.

Vychádzajúc z rozličných pozadí členov tímu, kombinujeme desaťročia rôznorodých odborných znalostí a praktických skúseností potrebných pre rozvoj našich riešení:

 • 35+ rokov vo vývoji poľnohospodárskych technológii (viacero vynálezov s komerčným využitím)
 • 25+ rokov v pôdnej mikrobiológii, biotechnológii a poľnohospodárskom výskume (množstvo vedeckých publikácií)
 • 20+ rokov v rozvoji, riadení a prevádzke biznisu
 • 15+ rokov výskum a konzultácie v oblasti vied o životnom prostredí
 • 15+ rokov skúseností s GIS (priestorové/mapové údaje)
 • 15+ rokov v obchodnom práve
 • 10+ rokov v nadnárodných korporáciách
 • 9+ rokov v R&D, výrobe montážnej robotiky a automatizačných systémov
 • 5+ rokov skúseností zo startupového prostredia

CORE TEAM

František Greguš

Technology R&D

Radoslav Bonk

Business & Spatial Data

Andrej Adamčík

Business Operations & Legal

Natália Faragoóvá

Soil Microbiome

Peter Jaško

Technology R&D

Other pieces to our puzzle

Dosiahnutie našich cieľov si vyžaduje veľkú dávku odbornosti a odhodlania.
Neustále vyhľadávame príležitosti na spoluprácu so skvelými odborníkmi a profesionálmi vo svojich odboroch naprieč trhom.

Do širšieho okruhu pôsobenia Nitroterry patria:

 • vedci z oblasti mikrobiológie z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (Bratislava, Slovensko)
 • odborníci a výskumní pracovníci v Národnom poľnohospodárskom a potravinovom centre (Bratislava, Slovensko)
 • vývojári elektronických systémov a odborníci na procesnú automatizáciu v spoločnosti CUBETECH s.r.o. (Nitra, Slovensko)
 • odborníci v poľnohospodárstve na farme PPD Rybany (pri Partizánskom, Slovensko)
 • investiční profesionáli zo spoločnosti CB Investment Management (Bratislava, Slovensko)

Sme veľmi vďační za spoluprácu a podporu.

Our solutions

V snahe urýchliť potrebné zmeny v poľnohospodárstve a priniesť skutočné environmentálne a ekonomické výhody, budujeme platformu, ktorá pomáha rozličným klientom na rôznych úrovniach hodnotového reťazca poľnohospodárstva. Kdekoľvek na svete.

Našu jedinečnú technológiu výroby biohnojív dopĺňame odbornými znalosťami v oblasti analýz, prípravy a aplikácie biohnojív, prispôsobených na konkrétne požiadavky pôdy, plodín a klimatických podmienok.


Všetky naše riešenia sú založené na vlastnej technológii výroby a aplikácie mikrobiálnych biohnojív. Naša inovatívna produkčná linka umožňuje ľahko škálovateľnú výrobu biohnojív pri trvale vysokej koncentrácii a úrovni čistoty. To všetko pri zlomku spotrebovanej energie v porovnaní s tradičnými priemyselnými riešeniami. Špeciálne vyvinuté nástroje na manipuláciu a aplikáciu biohnojív do pôdy pomáhajú uvoľniť celkový potenciál mikróbov.

Vďaka svojej kompaktnej veľkosti, jednoduchej prevádzke a úsporným energetickým požiadavkám, je možné našu výrobnú linku umiestniť priamo na farme, alebo na inom vyhovujúcom mieste. Naša technológia umožňuje odstrániť dodatočné výrobné a distribučné marže. Taktiež výrazne znižuje prepravné náklady, problémy spojené s infraštruktúrou alebo dostupnosťou produktu.

Naše mikrobiologické znalosti a modulárny prístup k výrobe nám umožňujú cielene nastaviť výrobu a použitie biohnojiva podľa konkrétnych klimatických, pôdnych podmienok a požiadaviek plodín na každej z fariem našich klientov. Priamou spoluprácou s pestovateľmi sme schopní zozbierať, analyzovať a potvrdiť široké spektrum údajov o interakciách biohnojív s miestnym mikrobiómom, detailne skúmať vzorky, a popri tom budovať jedinečnú databázu využitia.

Okrem okamžitých environmentálnych výhod môže prechod od syntetických hnojív k našim bio riešeniam ušetriť klientovi okamžite až do 30%* na nákladoch na hnojivá pri porovnateľných výnosoch. Ďalšie úspory je možné dosiahnuť v nasledujúcich sezónach dôsledného používania našich riešení a biohnojív.

( *závisí od hodnoty vstupných cien a ďalších premenných)

Dôsledné viacsezónne použitie biohnojiva podporuje zlepšenie štruktúry pôdy, prenosu živín do rastlín a celkových účinkov bioremedácie.

Available solutionsZariadenie na lokálnu výrobu mikrobiálnych biohnojív prispôsobené špecifickým potrebám


 • vysoká kapacita výrobnej produkcie (štandardná produkčná linka obslúži až 30,000 hektárov ročne a je ľahko kapacitne a obojsmerne škálovateľná)
 • vysoká kvalita (stála koncentrácia, výrazne nižšie riziko kontaminácie v porovnaní s aktuálne používanými priemyselnými riešeniami)
 • prevádzková a energetická efektívnosť (výrazná úspora nákladov na inštaláciu/ prevádzku a spotrebu energie v porovnaní s aktuálne používanými priemyselnými riešeniami)
 • odstránenie distribučných poplatkov a logistických problémov, stála dostupnosť
 • produkcia viacerých kmeňov baktérií súčasne – umožňuje úplné prispôsobenie vyprodukovaných zmesí miestnej pôde, pestovanej plodine a klimatickým podmienkam

Môže byť situovaná priamo na farme alebo zriadená ako miestne výrobné stredisko pre širšiu komunitu pestovateľov.

Úplne sebestačné nastavenie a organizácia výroby biohnojív, ideálne pre veľkofarmy a veľkopestovateľov

Po inštalácii našej linky na mieste prevádzky klient získa možnosť samostatne prevádzkovať linku a zabezpečiť si priamy prístup k výrobe biohnojiva, podľa svojich aktuálnych potrieb. Spolupracujeme s klientom na diaľku ohľadom výberu zmesí biohnojív, ktoré najlepšie vyhovujú konkrétnym potrebám a podmienkam. Systematickým monitorovaním vlastností pôdy na farme a na základe preferencií klienta je možné zmesi postupne vylaďovať na nasledujúce sezóny za účelom zvýšenia výnosov, zlepšenia vlastností a odolnosti pôdy a rastlín.

Výrobnú kapacitu jednotky je možné ľahko zvýšiť a pokryť ročný dopyt na desiatky tisíc hektárov na jednotku.

Je vhodnou alternatívou pre menších pestovateľov, rodinné farmy a odľahlejšie oblasti

Naša štandardná výrobná linka umožňuje súčasnú produkciu viacerých kmeňov baktérii. Jedna linka môže slúžiť ako zdieľané výrobné stredisko, ktoré produkuje výber rôznych kmeňov baktérií, pokrývajúc špecifické potreby viacerých klientov alebo komunít. Použitím monitorovacieho a analytického prístupu v zdieľanom výrobnom modely aj naďalej spolupracujeme so zapojenými klientami a poskytujeme im ich individuálne protokoly.

Z pohľadu klienta toto riešenie pripomína obvyklú centralizovanú výrobu a model maloobchodného predaja, ktoré navyše umožňuje úplné prispôsobenie biohnojív. Zahŕňa tak najlepšie z oboch prístupov.

Pre výrobcov hnojív, ktorí chcú rozšíriť alebo modernizovať svoje výrobné zariadenia a kapacity alebo portfólio produktov

Naša výrobná jednotka nevyžaduje inštalácie na priemyselnej úrovni. Postačujúci je základný prívod vody a elektriny. Štandardná veľkosť linky zaberie priestor o rozmeroch 4x2x2 m a dodá produkciu v objemoch porovnateľných s veľkokapacitnými priemyselnými fermentormi. To umožňuje otvorenie výrobných terminálov v nových krajinách alebo regiónoch za zlomok bežnej počiatočnej investície. Zvýšená energetická účinnosť, koncentrácia a úroveň čistoty výrobného procesu vedú k významným úsporám na celkových výrobných a prevádzkových nákladoch.

Chceli by ste sa dozvedieť viac alebo preskúmať rôzne možnosti využitia? Ozvite sa nám tu.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIA

1. Výroba technologických zariadení. Dátum zverejnenia 18.7.2022.

Open for business

Po niekoľkých rokoch príprav a intenzívneho R&D je naša výrobná technológia pripravená na komerčné nasadenie a využitie v priebehu roku 2021.

Vďaka zabezpečeniu potrebnej investície v apríli 2020 môžeme realizovať rozšírenie našich analytických kapacít, ako aj pokračovať v realizácii ďalších krokov potrebných ku komercializácii a škálovaniu našich riešení:

 • Jún 2020 otvorenie konzultácií pre projekty realizované v roku 2021 (celý cyklus projektov sa začína posezónnou prihláškou v 2020)
 • August 2020 uzávierka pre projekty na rok 2021, pokračovanie konzultácií pre projekty s plánovaným začiatkom v roku 2021 a neskôr
 • Október 2020 dokončenie pilotného projektu na farme v roku 2020
 • December 2020 výber lokalít a fariem pre pilotný projekt 2021
 • Od januára 2021 všetky naše dostupné riešenia prístupné na komerčnej báze

Pre úvodnú bezplatnú konzultáciu nás prosím kontaktujte tu.

PILOTNÝ PROGRAM 2021 UPDATE

Náš Pilotný program 2021 beží v plnom prúde. V máji 2021 sme úspešne ukončili jarnú časť. Pred samotnou aplikáciou sme odobrali a analyzovali desiatky pôdnych vzoriek. Naše bakteriálne bio-hnojivá boli úspešne aplikované na 5tich testovacích miestach s rozlohou viac ako 20 hektárov. Samotný test prebieha na 3 druhoch pôd a 4 druhoch plodín: kukurica, slnečnica, jačmeň a cukrová repa. V ďalších fázach pilotného programu budeme monitorovať a vyhodnocovať celkovú efektivitu a schopnosť produkovať kvalitné výstupy.

 

Veľmi si vážime spoluprácu s farmami, ktoré sa zúčastňujú nášho Pilotného programu 2021. Počas jarnej aplikácie nám farmári a agronómovia poskytli neoceniteľnú spätnú väzbu, ktorá nám pomohla s ďalším postupom a doladením našich riešení priamo pri aplikácii. Spoločným cieľom je ukázať a vyhodnotiť okamžité ekonomické a ekologické šetrenia získané nasadením bakteriálnych bio-hnojív.

NITROTERRA ZÍSKALA CERTIFIKÁT SEAL OF EXCELLENCE (SoE)

Máme veľkú radosť, že sme boli poctení certifikátom Seal of Excellence (SoE) Európskou komisiou – v rámci programu Horizont 2020 – EIC Accelarator. Je nám cťou byť súčasťou klubu držiteľov SoE certifikátu, ale podstatné je, že je to záväzok ďalej rozvíjať náš projekt, prinášať silné výsledky a plniť naše ambiciózne poslanie.


NITROTERRA ZABEZPEČILA POČIATOČNÚ INVESTÍCIU VO VÝŠKE 1 MILIÓN EUR OD SPOLOČNOSTI CB GROWTH ONE FUND

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať investičnú pomoc. Vďaka tejto investícii je možné zahájiť výrobu prvej komerčnej verzie našej kľúčovej technológie – produkčnej linky, nastaviť analytickú časť našej platformy a preniknúť na prvé trhy (Slovensko a CEE). Zároveň nám to pomôže pri uskutočňovaní našej vízie - prinášať zmeny a inovácie do poľnohospodárstva.

ZAČATIE NAŠICH TESTOV NA POLIACH PDD RYBANY

V rámci nášho pilotného programu 2020 sme podporili PDD Rybany výberom a aplikáciou biohnojív počas jarnej výsadby časti ich plodín. Počas tohto projektu taktiež rozvíjame našu spoluprácu s výskumnými zariadeniami na fakulte prírodných vied UK a Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, aby sme zabezpečili vysokú kvalitu analýz rôznych typov vzoriek pôdy a správneho sledovania a interpretovania výsledkov.

NITROTERRA SA STALA CELKOVÝM VÍŤAZOM TOHTOROČNÉHO VYDANIA UPLIFT AKCELERAČNEJ VÝZVY

Veľmi si ceníme možnosť účasti v UPLIFTe – slovenskom top start-up akcelerátore. Najväčšou pridanou hodnotou bol priamy prístup ku špičkovým profesionálom, mentorom a investorom. Pomohlo nám to výrazne zlepšiť a rozvinúť celý koncept. Sme veľmi vďační za túto príležitosť a zároveň sme hrdí na to, že sa Nitroterre podarilo presadiť a zvíťaziť vo finále programu. Gratulujeme všetkým účastníkom a veľké vďaka patrí organizátorom akcelerátoru ImpactHub a Civitta ako aj všetkým mentorom.

TECHNOLOGICKÉ INOVÁCIE ZVYŠUJÚCE ENERGETICKÚ ÚČINNOSŤ NAŠICH RIEŠENÍ SA POSUNULI K TESTOVANIU A VALIDÁCII

Počiatočné výsledky naznačujú ďalšie zvýšenie účinnosti. Pred aktualizáciou súčasného návrhu technológie celý systém prejde dôkladným a rozsiahlym testovaním a validáciou. Pridávanie nových technológií je vždy vzrušujúce a my sa tešíme na ďalšiu a dúfajme, že poslednú fázu v tejto časti vývoja projektu.

SPUSTILI SME NOVÚ FÁZU NÁŠHO R&D SO ZÁMEROM ĎAĽEJ VYLEPŠIŤ CELKOVÝ ENERGETICKÝ DOPAD NAŠICH RIEŠENÍ

Neustále prehodnocujeme a skúmame všetky aspekty našich inovácií. V tomto prípade sme sa sústredili na konkrétne prvky a vylepšenia našej produkčnej linky na výrobu biohnojív. Testovali sme zopár inovatívnych a “out of the box“ nápadov v snahe ešte viac znížiť celkovú spotrebu energie počas výrobného procesu.

Sign Up for Our Newsletter

odhlásiť sa z odberu

CONTACT US

Máte záujem o niečo z našej ponuky?

Chcete preskúmať ďalšie možnosti, ako sa pridať a pomôcť ku zmene v poľnohospodárstve?

Pracujete na projektoch zaoberajúcich sa mikrobiálnymi biohnojivami, znížením používania syntetických hnojív, ekonomikou fariem, prijatím inovácií v poľnohospodárstve alebo ďalších relevantných témach súvisiacich so zmenou v poľnohospodárstve?

Budeme sa veľmi tešiť, keď sa nám ozvete!
OZVITE SA